69413393

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Znajdź nieruchomość

Polish English German


Zakres usług świadczonych w ramach zarządzania
kamienicami:

 •   naliczanie czynszu najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych    
    oraz opłat niezależnych od wynajmującego 
 •   wystawianie faktur bądź rachunków za najem lokali użytkowych
 •   okresowe rozliczanie opłat niezależnych od wynajmującego
 •   wynajmowanie, za każdorazową zgodą Właściciela, wolnych lokali,  
    sporządzanie umów najmu, sporządzanie aneksów do umów,
    wypowiadanie umów najmu, protokolarne przejmowanie lokali
    opuszczanych przez najemców i protokolarne przekazywanie lokali
    nowym najemcom
 •   nadzór nad realizacją umów najmu
 •   wydawanie najemcom zaświadczeń,  w tym niezbędnych do
    otrzymania dodatków mieszkaniowych
 •   przyjmowanie i ewidencjonowanie czynszu i innych opłat
    należnych od najemców
 •   egzekwowanie od najemców terminowości w opłacie ich
    zobowiązań i prowadzenie przedsądowych procedur
    windykacyjnych oraz dokonywanie, zgodnych z przepisami
    obowiązującego prawa, procedur prowadzących do
    wypowiedzenia najmu, w sytuacjach uzasadniających
    wypowiedzenie
 •   bieżąca windykacja należności od najemców oraz przygotowanie    
    i przekazanie prawnikowi kompletu dokumentacji niezbędnej do  
    wszczęcia postępowania sądowego w przypadkach uzgodnionych
    z Właścicielem
 •   załatwianie wszelkich spraw związanych z relacją: wynajmujący -
    najemca oraz mediacje z najemcami w sprawach spornych
 •   prowadzenie dokumentacji finansowej nieruchomości, w tym
    uproszczonej księgowości niezbędnej do rozliczeń podatkowych
    Właściciela oraz comiesięczne przekazywanie Właścicielowi
    pisemnej informacji o przychodach i kosztach na potrzeby jego
    rozliczeń podatkowych
 •   prowadzenia książki obiektu budowlanego, zlecanie okresowych
    przeglądów stanu technicznego nieruchomości i nadzór nad
    wykonywaniem zaleceń wynikających z tych przeglądów
 •   zawieranie umów na świadczenie usług z zakładami komunalnymi
    i innymi dostawcami mediów oraz nadzór nad prawidłową
    realizacją tych umów
 •   załatwianie wszelkich spraw dotyczących nieruchomości   
    w urzędach administracji lokalnej i zakładach usług komunalnych,
    oraz innych urzędach i instytucjach według potrzeb i rejonizacji
 •   regulowanie zobowiązań płatniczych nieruchomości
 •   osobiste i telefoniczne konsultacje z Właścicielem w sprawach,
    dotyczących zagadnień prawnych i podatkowych związanych
    z zarządzaną nieruchomością
 •   sporządzanie pism urzędowych we wszystkich sprawach
    dotyczących nieruchomości, po wcześniejszej konsultacji 
    z Właścicielem
 kamienica
 kontrola
Utrzymanie porządku i konserwacja:
 •  nadzorowanie i bieżąca kontrola utrzymania
   czystości części  wspólnej nieruchomości
   budynkowej i gruntowej
 •  zlecanie w uzgodnieniu z Właścicielem prac
   konserwacyjnych oraz usuwania usterek
   wynikłych w czasie eksploatacji
 •  nadzorowanie nad zapewnieniem dla nieruchomości 
   dostaw  mediów (energii elektrycznej i cieplnej,
   wody i  odprowadzenia  ścieków, gazu oraz wywozu
   nieczystości).
 •  kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości
   pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego
   użytku przez właścicieli lokali.
 •  kontrola faktur za dostarczone media komunalne.
 •  okresowe odczytywanie urządzeń pomiarowych.