69413393

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Znajdź nieruchomość

Polish English German

Czynności związane z obsługą najmu mieszkań, wykonywane są na podstawie umowy cywilno-prawnej
z właścicielem lokalu

 

W ramach usługi oferujemy

 • przygotowanie lokalu do najmu
 • wyszukiwanie najemcy
 • negocjowanie i podpisywanie umów najmu
 • reprezentowanie właścicieli wobec najemców
 • szybkie, skuteczne i profesjonalne interwencje we wszelkiego
  rodzaju nagłych awariach i sytuacjach alarmowych 
 • reprezentowanie właścicieli na podstawie udzielonego 
  pełnomocnictwa przed urzędami państwowymi, organami
  administracji samorządowej, bankami, pocztą i innymi instytucjami   
  w tym Wspólnotami Mieszkaniowymi
 • pobieranie przychodów z tytułu najmu lokalu
 • rozliczanie najemcy z tytułu czynszu i zużycia mediów
 • windykacja należności od najemcy poprzez wysyłanie
  dyscyplinujących pism wzywających do zapłaty, poprzedzających
  dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego
  i egzekucyjnego
 • prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z wykonywanymi
  czynnościami
 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów związanych
  z wynajmowanym lokalem mieszkalnym
 • regulowanie zobowiązań właściciela wobec Wspólnoty
  Mieszkaniowej lub innych instytucji
 • cykliczne przedstawianie właścicielom sprawozdań finansowych
 

najem