69413393

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Znajdź nieruchomość

Polish English German

W zakresie administrowania nieruchomością wspólną oferujemy:
 •  zarejestrowanie wspólnoty mieszkaniowej w Urzędzie
   i Urzędzie Skarbowym
 •  założenie rachunku bankowego dla Wspólnoty w banku
 •  wskazanym przez wspólnotę
 •  prowadzenie ewidencji właścicieli lokali
 •  wyszukiwanie najkorzystniejszych ubezpieczeń związanych 
   z nieruchomością wspólną
 •  przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych
 •  przygotowywanie uchwał właścicieli lokali
 •  wysyłanie zapytań ofertowych oraz analizowanie składanych ofert    
   dotyczących umów o dostawy, roboty i usługi związane
   z utrzymaniem  nieruchomości
 •  gromadzenie i przechowywanie dokumentacji
 •  protokolarne przejmowanie nieruchomości wraz z dokumentacją 
   techniczną, administracyjną, księgowo - finansową i prawną
 • archiwizowanie dokumentów zarządzanej nieruchomości
 

 spotkanie

 projekt

Techniczne utrzymania nieruchomości:  

 •    prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji
     technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa
     budowlanego
 •    zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych
     przeglądów zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 •    opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów
 •    przygotowywanie procedury wyboru firm wykonawcy robót
     remontowych lub modernizacyjnych
 •    przygotowywanie procedury do uzyskiwania kredytów
     preferencyjnych (np. z premią termomodernizacyjną
     i remontową)  lub inwestycyjnych
 •    organizowanie i nadzór robót remontowo - modernizacyjnych
 •    w zakresie inwestorskim oraz uzyskiwanie odpowiednich 
     pozwoleń
 •    kontrola bieżąca utrzymania nieruchomości

 

 Prowadzenie księgowości:  

 •    prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi
     przepisami i uchwałami wspólnoty mieszkaniowej
 •    przygotowywanie wymiaru opłat dla właścicieli
 •    sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 •    przygotowywanie propozycji planów gospodarczych
 •    prowadzenie rocznych i okresowych rozliczeń kosztów mediów
     i powiadamianie właścicieli na piśmie
 •    prowadzenie rocznych rozliczeń kosztów utrzymania
     nieruchomości oraz funduszu remontowego
 •    windykacja należności z tytułu opłat mieszkaniowych
     i pożytków
 •    czynności związane z obsługą z bankową
 •    wydawanie właścicielom lokali mieszkalnych zaświadczeń
     dotyczących dodatków mieszkaniowych
 •    archiwizowanie źródłowej dokumentacji finansowo - księgowej

 ksiegowosc

kontrola

 Utrzymanie porządku i konserwacja: 

 •   nadzorowanie i bieżąca kontrola utrzymania czystości części
    wspólnej nieruchomości budynkowej i gruntowej
 •   zlecanie w uzgodnieniu z Zarządem wspólnoty prac
    konserwacyjnych oraz usuwania usterek wynikłych w czasie
    eksploatacji
 •   nadzorowanie nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw  
    mediów (energii elektrycznej i cieplnej, wody
    i odprowadzenia     ścieków, gazu oraz wywozu nieczystości)
 •   kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń
    oraz terenów służących do wspólnego użytku przez właścicieli
    lokali
 •   kontrola faktur za dostarczone media komunalne
 •   okresowe odczytywanie urządzeń pomiarowych
 •   ustalanie z Zarządem wspólnoty zaliczek na media komunalne
    i opłaty eksploatacyjne