+48 606 106 698
 

Zarządzanie Kamienicami

Zarządzanie Kamienicami

Zarządzanie Kamienicami

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH ZARZĄDZANIA KAMIENICAMI:

 

 • naliczanie czynszu najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat niezależnych od wynajmującego
 • wystawianie faktur bądź rachunków za najem lokali użytkowych
 • okresowe naliczanie opłat niezależnych od wynajmującego
 • wynajmowanie za każdorazową zgodą Właściciela, wolnych lokali, sporządzanie umów najmu, sporządzanie aneksów do umów, wypowiadanie umów najmu, protokolarne przejmowanie lokali opuszczanych przez najemców i protokolarne przekazywanie lokali nowym najemcom
 • nadzór nad realizacją umów najmu
 • wydawanie najemcom zaświadczeń
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie czynszu i innych opłat należnych od najemców
 • egzekwowanie od najemców terminowości w opłacie ich zobowiązań i prowadzenie przedsądowych procedur windykacyjnych oraz dokonywanie zgodnych z przepisami obowiązującego prawa procedur  prowadzących do wypowiedzenia najmu, w sytuacjach uzasadniających wypowiedzenie
 • bieżąca windykacja należności od najemców oraz przygotowanie i przekazywanie prawnikowi kompletu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania sądowego w przypadkach uzgodnionych z Właścicielem
 • prowadzenie dokumentacji finansowej nieruchomości, w tym uproszczonej księgowości niezbędnej do rozliczeń podatkowych Właściciela oraz comiesięczne przekazywanie Właścicielowi pisemnej informacji o przychodach i kosztach na potrzeby jego rozliczeń podatkowych
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego, zlecanie okresowych przeglądów stanu technicznego nieruchomości i nadzór nad wykonaniem zaleceń wynikających z tych przeglądów
 • zawieranie umów na świadczenie usług z zakładami komunalnymi i innymi dostawcami mediów oraz nadzór nad prawidłową realizacją tych umów
 • załatwianie wszelkich spraw dotyczących nieruchomości w urzędach administracji lokalnej i zakładach usług komunalnych oraz innych urzędach i instytucjach według potrzeb i rejonizacji
 • regulowanie zobowiązań płatniczych nieruchomości
 • osobiste i telefoniczne konsultacje z Właścicielem w sprawach dotyczących zagadnień prawnych i podatkowych związanych z zarządzaną nieruchomością
 • sporządzanie pis urzędowych we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości, po wcześniejszej konsultacji z Właścicielem

Comments are closed.

Post navigation

Previous Post :