+48 606 106 698
header-image

PGKNieruchomosci.pl

Zarządzanie i Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

Blog

Wspólnoty Mieszkaniowe

Wspólnoty Mieszkaniowe

W zakresie administrowania nieruchomością wspólną oferujemy:

 • zarejestrowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w GUS oraz Urzędzie Skarbowym
 • założenie rachunku bankowego dla Wspólnoty w banku wskazanym przez Wspólnotę
 • prowadzenie ewidencji właścicieli lokali zgodnie z RODO
 • wyszukiwanie najkorzystniejszych ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną
 • przygotowanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych
 • przygotowanie uchwał
 • wysyłanie zapytań ofertowych oraz analiza składanych ofert dotyczących umów o dostawy, roboty i usługi związane z utrzymaniem nieruchomości
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z RODO
 • protokolarne przejęcie nieruchomości wraz z dokumentacją techniczną, administracyjną, księgowo – finansową i prawną
 • archiwizowanie dokumentów zarządzanej nieruchomości zgodnie z RODO
Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

Jesteśmy przygotowani do zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości, w tym budynkami:

 • biurowymi
 • handlowymi
 • usługowymi
 • magazynowymi
 • przemysłowymi
Zarządzanie Kamienicami

Zarządzanie Kamienicami

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH ZARZĄDZANIA KAMIENICAMI:

 

 • naliczanie czynszu najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat niezależnych od wynajmującego
 • wystawianie faktur bądź rachunków za najem lokali użytkowych
 • okresowe naliczanie opłat niezależnych od wynajmującego
 • wynajmowanie za każdorazową zgodą Właściciela, wolnych lokali, sporządzanie umów najmu, sporządzanie aneksów do umów, wypowiadanie umów najmu, protokolarne przejmowanie lokali opuszczanych przez najemców i protokolarne przekazywanie lokali nowym najemcom
 • nadzór nad realizacją umów najmu
 • wydawanie najemcom zaświadczeń
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie czynszu i innych opłat należnych od najemców
 • egzekwowanie od najemców terminowości w opłacie ich zobowiązań i prowadzenie przedsądowych procedur windykacyjnych oraz dokonywanie zgodnych z przepisami obowiązującego prawa procedur  prowadzących do wypowiedzenia najmu, w sytuacjach uzasadniających wypowiedzenie
 • bieżąca windykacja należności od najemców oraz przygotowanie i przekazywanie prawnikowi kompletu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania sądowego w przypadkach uzgodnionych z Właścicielem
 • prowadzenie dokumentacji finansowej nieruchomości, w tym uproszczonej księgowości niezbędnej do rozliczeń podatkowych Właściciela oraz comiesięczne przekazywanie Właścicielowi pisemnej informacji o przychodach i kosztach na potrzeby jego rozliczeń podatkowych
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego, zlecanie okresowych przeglądów stanu technicznego nieruchomości i nadzór nad wykonaniem zaleceń wynikających z tych przeglądów
 • zawieranie umów na świadczenie usług z zakładami komunalnymi i innymi dostawcami mediów oraz nadzór nad prawidłową realizacją tych umów
 • załatwianie wszelkich spraw dotyczących nieruchomości w urzędach administracji lokalnej i zakładach usług komunalnych oraz innych urzędach i instytucjach według potrzeb i rejonizacji
 • regulowanie zobowiązań płatniczych nieruchomości
 • osobiste i telefoniczne konsultacje z Właścicielem w sprawach dotyczących zagadnień prawnych i podatkowych związanych z zarządzaną nieruchomością
 • sporządzanie pis urzędowych we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości, po wcześniejszej konsultacji z Właścicielem
Kontakt

Kontakt

P&G Krysztafkiewicz Sp. j.

siedziba:
ul. Dąbrówki 3
62-200 Gniezno

Filia

ul. Sczanieckiej 8E/17
60-216 Poznań

Tel. +48 606 106 698

e-mail: biuro@pgknieruchomosci.pl

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek – piątek: 09.00 – 17.00

Z uwagi na charakter pracy w terenie prosimy o umawianie się na wizyty.

RODO

RODO

Informacja o RODO dla Wspólnot Mieszkaniowych

1. Administratorem danych osobowych właścicieli lokali jest właściwa Wspólnota Mieszkaniowa (dalej ADO).

2. Niniejsza informacja została sporządzona w wykonaniu dyspozycji zawartej w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie),

3. P&G Krysztafkiewicz Sp.j.  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000345133, jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu Rozporządzenia, czyli przetwarza Państwa dane osobowe w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej.

4. Dane osobowe przetwarzane są na następującej podstawie prawnej oraz w następującym celu:

a. art. 6 ust 1 lit. c i d Rozporządzenia – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, polegających na sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną w rozumieniu Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali(Cel). Dane osobowe przetwarzane są przez okres w jakim lokator, którego dane osobowe dotyczą jest członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz przez okres do upływu terminów przedawnienia roszczeń.

b. art.6 ust.1 pkt.c Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na wypełnieniu obowiązków rachunkowych, podatkowych, fiskalnych, ubezpieczeniowych, socjalnych wynikających lub związanych z przynależnością właściciela lokalu, którego dane dotyczą do Wspólnoty Mieszkaniowej.

c. art.6 ust.1 pkt.c Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO polegającego na archiwizowaniu i przechowywania dokumentacji związanej z zarządem nieruchomością wspólną. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 10 lat od momentu zakończenia przetwarzania na innych podstawach prawnych.

5. Odbiorcami danych osobowych są Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, właściciele lokali, uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy P&G Krysztafkiewicz sp.j. oraz mogą być inne podmioty przetwarzające w rozumieniu Rozporządzenia, a to podmioty świadczących na usługi informatyczne administracyjne, finansowe lub prawne.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – na zasadach wskazanych w Rozporządzeniu (art. 15-22 Rozporządzenia).

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy. Każdy właściciel lokalu należący do Wspólnoty Mieszkaniowej  zobowiązany jest do podania danych osobowych. Nie podanie danych osobowych mogłoby narazić na szkodę właściciela nieruchomości lub Wspólnotę Mieszkaniową oraz wpłynąć na wzajemne prawa i obowiązki.

8. ADO nie przetwarza danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

9. Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych członków Wspólnoty Mieszkaniowej udzielają administratorzy.